Υπηρεσίες

Μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών του γραφείου μας είναι:

 • Εκπόνηση στατικών μελετών κτηρίων από Ω.Σ, μεταλλικών, με φέρουσα τοιχοποιία, ξύλινων, πισινών, δεξαμενών, τοίχων αντιστήριξης κτλ.
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών κτηρίων
 • Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης κτηρίων
 • Εκπόνηση μελετών ύδρευσης και αποχέτευσης κτηρίων
 • Επίβλεψη εργασιών στο πεδίο
 • Κοστολόγηση και χρονικός προγραμματισμός δραστηριοτήτων
 • Υπολογισμός κοστολογικών και χρονικών δεδομένων του έργου
 • Σύνταξη φάκελων και διαδικασία περαίωσης στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ για τη ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών με τους νόμους 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων
 • Αποτυπώσεις κτηρίων, δεξαμενών και εγκαταστάσεων πάσης φύσης
 • Μελέτες επισκευών και ενισχύσεων κτηρίων με ΚΑΝΕΠΕ
 • Επίβλεψη αρχιτεκτονικών και στατικών μελετών
 • Επεξεργασία αποτυπώσεων μέσω χρήσης του μηχανήματος Laser Scanner FARO Focus3D

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε οποιαδήποτε ανάγκη σας.